Banner
História


História našej školy sa úzko viaže na fabriku Kovohuty Mokraď, ktorá sa neskôr premenovala na fabriku na výrobu ložísk ZVL Mokraď, ktorej začiatky sú datované do pät'desiatych rokov, kedy sa začalo s jej výstavbou. Po jej dobudovaní sa vtedajšie vedenie rozhodlo započať s prípravou učňovského dorastu pre potreby hlavnej strojárskej výroby. Výchovná činnost' sa začala v r. 1960, keď do prvého ročníka bolo prijatých dvanásť ' žiakov na strojárske odbory. Teoretické a praktické vyučovanie prebiehalo v stiesnených podmienkach. Postupne boli pre vyučovanie zabezpečené nové priestory v Dolnom Kubíne v bývalej budove učňovskej školy. V týchto skromných priestoroch už v r. 1965 za pomoci pedagogických pracovníkov a žiakov bola vybudovaná učebňa, klubovňa, internát a zámočnícka dielňa. Učilište od svojho vzniku pripravovalo žiakov v študijných a učebných  strojárskych odboroch.

V roku  1970 po výstavbe nových hál v podniku ZVL je v jednej z nich vyhradený priestor pre učňovské dielne priamo v areáli závodu.. So stúpajúcimi potrebami fabriky a aj zvýšeným záujmom o strojárske profesie sa začalo v r. 1971 s výstavbou nového učilišt'a v Kňažej V prvej etape v rokoch 1971- 1974 bola postavené budova pre teoretické vyučovanie, domov mládeže s kapacitou ubytovania dvesto žiakov v samostatných dvoj postel'ových izbách, športová hala, školská a jedáleň s kuchyňou. Objekty boli dané do užívania l. septembra 1974, kedy sa učňovské stredisko stalo odborným učilišt'om. V rokoch 1975-1978 prebiehala druhá etapa výstavby areálu, postavené boli moderné učňovské dielne a dvojposchodová administratívna budova.

V r. 1978 v rámci obsahovej prestavby výchovno-vzdelávacej sústavy bolo odborné učilište premenované na Stredné odborné učilište strojárske pri ZVL Dolný Kubín.

V poslednej tretej etape od r. 1978 - 1990 bol dokončený vonkajší areál, v ktorom boli vybudované hádzanárske, basketbalové a  volejbalové ihriská, tenisové kurty s tréningovou stenou a  atletická dráha. Súčasťou atletického  sektoru je skok  do výšky,  dial'ky  a vrhačské disciplíny. V rokoch 1980 -1983 bol celý areál oplotený.

V ďalších rokoch boli vybudované vnútorné zariadenia pre žiakov, ako  dorastová ambulancia lekára, zubná ambulancia, bufet, knižnica a podobne. Veľkou mierou o vybudovanie našej školy prispel prvý riaditel' Ondrej Mrva, ktorý začínal ako vedúci Učňovského strediska a vo funkcii riaditeľa pôsobil  do roku  1981.

Od  l. januára 1991 došlo k delimitácii  a   osamostatneniu školy od ZVL. Škola  získala právnu  subjektivitu  ako štátna príspevková organizácia. Novým zriaďovatel'om sa stalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.  V ďalších rokoch prešla škola do zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v  Žiline a od  roku 2002 patrí škola do zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. V tomto období v dôsledku poklesu záujmu o strojárske profesie boli otvorené nové učebné odbory z odboru služieb a to cukrár, pekár, krajčírka dámskych odevov a mechanik opravár pre cestné motorové vozidlá .Priebežne boli vybudované nové pracoviská , odborné učebne a dielne  pre zabezpečenie odborného výcviku v týchto odboroch.

Významným medzníkom v histórii školy je rok 2004.  K SOU Kňažia boli  pričlenené SOU poľnohospodárske a   Dievčenská odborná škola  Oravský Podzámok. Založenie školy v Oravskom Podzámku sa datuje do roku 1911 , odkedy  škola počas  93 rokov pripravovala absolventov pre potreby poľnohospodárstva .  Zlúčením týchto škôl vznikla Združená stredná škola so sídlom v  Dolnom Kubíne - Kňažej.  K študijným a učebným odborom z oblasti strojárenstva a služieb pribudli ekonomické a poľnohospodárske odbory. Od 1. januára 2009  sa škola premenovala na Strednú odbornú školu polytechnickú.

Od 1. septembra 2013 bola škola zlúčená s Strednou odbornou školou technickou v Istebnom. História SOU Istebné sa začala v roku 1958 zriadením učňovského strediska pri n. p. KOVOHUTY ISTEBNÉ.  Učilište bolo zamerané na prípravu technických profesií ako hutníkov, silnoprúdových elektrotechnikov, zámočníkov, mechanikov opravárov, autoelektrikárov a automechanikov. Spojením týchto troch škôl a vyselektovaním záujmu žiakov a potrieb trhu sa v súčasnosti u nás vyučujú najmä strojárske a elektrotechnické odbory.

Od školského roku 2015/2016 naša škola ako prvá v regióne Oravy zabezpečuje pre žiakov končiacich ZŠ možnosť štúdia v technických odboroch formou duálneho vzdelávania. Aktuálne máme vedúce regionálne postavenie v rebríčku počtu žiakov vzdelávaných v tomto  systéme. 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo