Banner
Novinky
Martin - exkurzia

V dňoch 22. a 25.6.2021 boli žiaci tried II.E a III. E na exkurzii v Martine. Pozreli si Národný cintorín, oboznámili sa aj s menej známymi udalosťami zo života slovenských dejateľov. V priestoroch Súkromného centra voľného času Košťany nad Turcom im bol premietnutý 3D film podľa vlastného výberu. Budova SCVČ sa nachádza v krásnom rozprávkovom areáli, ktorý je určený predovšetkým  mladším návštevníkom, ale poteší oko každého.

 
ČAKÁ NÁS MODERNIZÁCIA budovy pre PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

Dielne na našej SOŠ polytechnickej prejdú kompletnou rekonštrukciou a budú vybavené NAJMODERNEJŠÍM  výučbovým zariadením !

Najbližších 8 mesiacov nás čaká:

- zateplenie budovy, 

- výmena okien, 

- rekonštrukcia šatní,

- rekonštrukcia sociálnych zariadení, ...
tešíte sa s nami na výsledok ? :)

 
Výsledky prijímacích skúšok po 2. kole


 
Ubytovanie pre žiakov školy

Keďže naša škola nebude v nasledujúcom školskom roku prevádzkovať školský internát, ponúkame Vám ďalšiu možnosť ubytovania  v školskom internáte Hotelovej akadémie v Dolnom Kubíne. V prílohe nájdete podrobnejšie informácie. 

 
PONUKA PRENÁJMU PRIESTOROV
??? Organizujete ???
- KURZ
- ŠKOLENIE
- a iné ...

PONÚKAME Vám:

alt

 
PONUKA UBYTOVANIA

Nakoľko nám to epidemiologická situácia dovoľuje,

opäť PONÚKAME možnosť ubytovať sa v našej UBYTOVNI


 
Ponuky práce


 
Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č. 01_2021_SOŠP

Nebytové priestory - dielne v bývalej SOŠ technickej v Istebnom

 
Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok a počte voľných miest v študijných a učebných odboroch.

Druhé kolo prijímacích skúšok do študijných a učebných odborov sa bude konať 22.06.2021


Č. odboru

Názov odboru

Počet voľných miest pre 2. kolo


2411 K


Mechanik nastavovač


13


2413 K


Mechanik strojov a zariadení


3


2426 K


Programátor OaZSaZ


4


2679 K


Mechanik mechatronik


0


2697 K


mechanik elektrotechnik


11


2423 H


nástrojár


3


2487 H 01


autoopravár – mechanik


0


2683 H 11


elektromechanik-silnoprúd. techniky


3


SPOLU37


 
Usmernenie pre záujemcov o ubytovanie v školskom internáte

V školskom roku 2021/2022 sa na našej škole nebude otvárať školský internát, pre záujemcov o ubytovanie je možnosť ubytovania na internáte Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne.

 
Konečné výsledky prijímacích skúšok do študijných odborov po 1.kole

Vážení rodičia, milí žiaci 9. ročníka,

Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru zaslaním prihlášky na štúdium na našej škole.

Aktuálne zverejňujeme konečné výsledky prijímacieho konania do študijných odborov (podľa kritérií určených školou pre tento školský rok).

Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, Vám doručujeme prostredníctvom Vašich školských systémov, alebo na e:mailové adresy, ktoré ste zadali na Vašej prihláške na štúdium. Ak tieto údaje chýbajú, posielame Vám rozhodnutia domov poštou.

V prípade, že ste boli prijatí na našu školu, je nevyhnutné  poslať nám späť vyplnenú a podpísanú Záväznú prihlášku na štúdium, ktorú je potrebné vyplniť a podpísať (nahrádza zápis žiakov a potvrdzujete ňou, či žiak nastúpi alebo nenastúpi na štúdium na našej škole) a najneskôr do 25.5.2021 doručiť škole. Rozhodujúci je termín doručenia škole.

  Príloha č. 3 - Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka (pdf, 139.46 kB)

Viac informácií  nájdete tu : https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-zakonnych-zastupcov-uchadzacov-k-procesu-prijimania-ziakov-na-stredne-skoly-v-skolskom-roku-20202021-pre-skolsky-rok-20212022/?fbclid=IwAR310Qbb80mftKBrZSEmvGN8-P7HSjUBmkFs9XJ6EqkFYWIY5VzOF_5IXrE

Pokiaľ ste prijatí neboli, prikladáme Vám k rozhodnutiu formulár na Odvolanie sa voči neprijatiu na štúdium, ktoré je potrebné doručiť škole do 5 dní od doručenia Vám rozhodnutia.

Všetky písomnosti nám môžete poslať vyplnené, podpísané zákonným zástupcom a naskenované mailom na adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , alebo doručiť poštou, resp. osobne.

V prípade, že Vám nebolo z nejakého nepredvídaného dôvodu doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium, prosíme Vás, kontaktujte nás telefonicky, aby sme tento problém odstránili. Predtým si však ešte skontrolujte správy v školskom systéme Vášho syna/dcéry, alebo správy vo svojej e:mailovej schránke.

Pokiaľ budete mať záujem o ubytovanie žiaka na školskom internáte od septembra 2021, prosíme Vás o informáciu obratom na t.č. 043/5863139.

Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.

Ing. Adriana Bellová

 
Výsledky prijímacích skúšok do študijných odborov po 1. kole

Vážení rodičia, milí žiaci 9. ročníka,

Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru zaslaním prihlášky na štúdium na našej škole.

Tu sme zverejnili výsledky prijímacieho konania do študijných odborov podľa kritérií určených školou pre tento školský rok.

Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, Vám doručujeme prostredníctvom Vašich školských systémov, alebo na e:mailové adresy, ktoré ste zadali na Vašej prihláške na štúdium. Ak tieto údaje chýbajú, posielame Vám rozhodnutia domov poštou.

V prípade, že ste boli prijatí na našu školu, zasielame Vám aj formulár  Záväznej prihlášky na štúdium, ktorý je potrebný vyplniť a podpísať ( potvrdzuje, či nastúpite alebo nenastúpite na štúdium na našej škole) a najneskôr do 25.5.2021 doručiť škole.

Rozhodujúci je termín doručenia škole!

Pokiaľ ste prijatí neboli, prikladáme Vám k rozhodnutiu formulár na Odvolanie sa voči neprijatiu na štúdium, ktoré je potrebné doručiť škole do 5 dní od doručenia Vám rozhodnutia.

Všetky písomnosti nám môžete poslať vyplnené , podpísané zákonným zástupcom a zoskenované mailom na adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , alebo doručiť poštou, resp. osobne.

V prípade, že Vám nebolo z nejakého nepredvídaného dôvodu doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium, prosíme Vás, kontaktujte nás telefonicky, aby sme tento problém odstránili. Predtým si však ešte skontrolujte správy v školskom systéme Vášho syna/dcéry, alebo správy vo svojej e:mailovej schránke.

Pokiaľ budete mať záujem o ubytovanie žiaka na školskom internáte od septembra 2021, prosíme Vás o informáciu obratom na t.č. 043/5863139.

Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.

Ing. Adriana Bellová,

riaditeľka školy

 
ZAvakcinovaný kraj

Aj našim športovcom chýbajú plné tribúny divákov. Už viac ako rok sme nevideli naživo ich víťazstvá. Porazme spolu pandémiu koronavírusu a vráťme sa naspäť na štadióny. Nahraďme prázdne sedadlá našimi tvárami. Aj vy môžete k tomu dopomôcť.


Link:

https://www.youtube.com/watch?v=gIDu31J47OU

 
Prvý termín prijímacích skúšok

Blahoželáme všetkým účastníkom, ktorí sa dnes - 3.5.2021 zúčastnili prijímacích skúšok, k úspešnému zvládnutiu prijímacích testov z matematiky aj slovenského jazyka. 

Poradie uchádzačov bude zverejnené do 3 dní po ukončení 1. kola prijímacích skúšok.

 
Dôležitá informácia pre žiakov 9.ročníka, ktorí v dňoch 3. a 10.5.2021 prídu na prijímacie pohovory

Aktualizované na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021 a uznesenia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Zmena oproti už zverejnenej informácii ohľadom podmienok prijímacích pohovorov nastala v tom, že:

Uchádzač o štúdium  sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v

a) bordovom okrese (v okrese III. stupňa varovania) preukazuje

1.negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu  nie starším ako 7dní,

2.má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva,

b) ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania) sa uchádzač testom nepreukazuje.

Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške

a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie     o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény.

b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

Ostatné podmienky , o ktorých sme Vás už informovali v pozvánke na prijímacie pohovory, ostávajú nezmenené.

Ďakujeme Vám za pochopenie a prajeme Vám úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov.

 
Prijímacie pohovory do 1.ročníka študijných odborov


 
Jarná výzva

Spustil sa ďalší ročník aktivity Jarná výzva - upratovanie s Maxom.
Aj niektorí naši žiaci sa už zapojili do tejto výzvy.

Ostatným žiakom ponúkame inšpiráciu pre  možnosti, ako sa doma neunudiť za PC a spraviť niečo užitočné pre seba aj ostatných - vybrať sa na peknú prechádzku, zozbierať smeti, odfotiť sa s nimi a poslať na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
do predmetu napísať Jarná výzva Celé Meno Trieda Odbor.

Všetky informácie nájdeme na Ewoboxe:
https://www.ewobox.sk/clanok/nastal-cas-na-jarne-upratovanie-s-maxom

Prípadné nejasnosti Vám rada vysvetlí Vaša vyučujúca
Mgr. Terézia Ptačinová

 
Výsledky prijímacieho konania na štúdium v učebných odboroch v školskom roku 2021/22

Vážení rodičia, milí žiaci 9. ročníka,

Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru zaslaním prihlášky na štúdium na našej škole.

Tu sme zverejnili výsledky prijímacieho konania do učebných odborov podľa kritérií určených školou pre tento školský rok.

Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, Vám doručujeme prostredníctvom Vašich školských systémov, alebo na e:mailové adresy, ktoré ste zadali na Vašej prihláške na štúdium. Ak tieto údaje chýbajú, posielame Vám rozhodnutia domov poštou.

V prípade, že ste boli prijatí na našu školu, zasielame Vám aj formulár  Záväznej prihlášky na štúdium, ktorý je potrebný vyplniť a podpísať ( potvrdzuje, či nastúpite alebo nenastúpite na štúdium na našej škole) a v stanovenom termíne odoslať škole.  Pokiaľ ste prijatí neboli, prikladáme Vám k rozhodnutiu formulár na Odvolanie sa voči neprijatiu na štúdium, ktoré je potrebné doručiť škole do 5 dní od doručenia Vám rozhodnutia.

Všetky písomnosti nám môžete poslať vyplnené , podpísané zákonným zástupcom a zoskenované mailom na adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , alebo doručiť poštou, resp. osobne.

V prípade, že Vám nebolo z nejakého nepredvídaného dôvodu doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium, prosíme Vás, kontaktujte nás telefonicky, aby sme tento problém odstránili. Predtým si však ešte skontrolujte správy v školskom systéme Vášho syna/dcéry, alebo správy vo svojej e:mailovej schránke.

Pokiaľ budete mať záujem o ubytovanie žiaka na školskom internáte od septembra 2021, prosíme Vás o informáciu obratom na t.č. 043/5863139.

Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.

 
EkoKvíz

Radi by sme upozornili na prvý celoslovenský online kvíz, zameraný na environmentálne témy - EkoKvíz.  Organizuje ho o.z.Edukácia@Internet.IUVENTA - slovenský inštitút mládeže Jeho cieľom je pozitívne motivovať  k ekologickejšiemu správaniu s väčším ohľadom na planétu Zem. Okrem toho  hravou formou získať potrebné vedomosti o environmentálnych témach, ako aj nástrahách súčasnej klimatickej krízy a možnostiach zmiernenia ich negatívneho dopadu.

Kvíz bude fungovať na individuálnej báze, to znamená, že každý účastník sa môže registrovať individuálne a hrať  zo svojho telefónu či počítača. Vtedy má možnosť vyhrať  ceny. Jedna hra trvá tak 2 minúty, opakovať sa dá niekoľkokrát počas otvorenia systému od 22.4. na deň Zeme do 21.5.2021.

Môžeme sledovať na soc. sieťach pravidelne pridávané novinky a príklady otázok. Pomôže nám to urobiť si o Ekokvíze lepšiu predstavu.

link na FB- https://www.facebook.com/EkoKviz.eu

link na IG - https://www.instagram.com/ekokviz.eu/

Tešíme sa na pekné výsledky našich žiakov
Mgr. Terézia Ptačinová

 
Deň učiteľov

Všetkým pedagógom SOŠP venoval Adam Majda III.E takúto milú báseň: 

Ránko krásne dneska bolo

Nedeľa iná ako sa zdalo

V noci som mal taký sen

Že učitelia mali deň.

 

Viac...
 
VAKCINÁCIOU O KROK BLIŽŠIE...

VAKCINÁCIOU O KROK BLIŽŠIE... k zdraviu, životu, slobode, rodine, priateľom, škole, práci, cestovaniu, kultúre...


Pozrite si ako by zničili "koronu" deti: https://youtu.be/3x-0mO4gnmE

 
Kritériá prijímacích skúšok pre šk.rok 2021/22


 
Okresné kolo olympiády v AJ

Dňa 13. 1. 2021 sa v dôsledku opatrení Covid 19 konalo online okresné kolo Olympiády v AJ, ktorého sa zúčastnil aj  žiak našej školy. Matej Homolka, študent II.E triedy, sa ziskom 28,5b stal úspešným riešiteľom a obsadil vo svojej kategórii -2D prvé miesto, čím si zabezpečil postup do krajského kola.

Matejovi k jeho úspechu blahoželáme a želáme mu veľa úspechov v ďalšej práci.

Mgr. Iveta Strapcová

 
Rozbehni sa! na škole

V spolupráci s iniciatívou Rozbehni sa! ti prinášame unikátnu  možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku,  bezplatný online kurz, ktorý ti otvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznis nápadov. Následne môžeš svoj biznis nápad prihlásiť do inkubačného programu pod krídlami Rozbehni sa! a odštartovať podnikanie s minimálnym štartovacím kapitálom a bez rizika.

Čo sa za 30 minút naučíš

Ukážeme ti, ako si overiť,  či je tvoj nápad dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Naučíš sa ako:


★    Rozpoznávať nové nápady a posudzovať ich potenciál

★    Vytvárať biznis modely a vylepšovať ich tipmi od zákazníkov

★    Testovať nápady pomocou prototypov do 100€

★    Postupovať podľa 11 jednoduchých krokov

★    Navyše získaš PDF certifikát o absolvovaní, ktroý obohatí tvoj životopis


Chcem absolvovať Prípravku

 
Zmeny termínov prijímacích a maturitných skúšok

Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu  zo dňa 4.1.2021 sa stanovujú nasledovné  termíny:

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia
      a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
     b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

Maturitné skúšky:

Viac...
 
60. výročie školy

Vážený pedagogický zbor, milí rodičia, študenti!

V tomto roku 2020 si pripomíname 60. výročie založenia našej školy, ktorej ste súčasťou. Keby nebola takáto nešťastná zdravotná situácia, usporiadali by sme peknú oslavu s kultúrnym programom a posedením, kde by sme mali možnosť, aby sme sa všetci spolu stretli, porozprávali, zaspomínali....


Viac...
 
Vianočné prianie

Najkrajšie sviatky v roku, Vianoce, sú už za dverami. Tíško čakajú, ako ich prijmeme a prežijeme. Okrem tradičného priania: „šťastné a veselé“ skúsme sa viac vhĺbiť do podstaty a zmyslu Vianoc, hľadajme pokoj a šírme ho ďalej.

Želajme si NÁDEJ, ktorá nás posúva vpred v presvedčení v lepšie časy.

Želajme si VIERU, ktorá nás posilňuje, ochraňuje a uzdravuje.

Želajme si LÁSKU, ktorá spája ľudské srdcia v jedno.

Viac...
 
Online hodina ANJ s lektorkou

Žiaci III. H mali 15. decembra 2020 malú predvianočnú zmenu na hodine angličtiny. Ako v minulom školskom roku, aj v tomto našu školu navštívila dobrovoľníčka z organizácie Mladiinfo Dolný Kubín, tentoraz Rakúšanka Leonie Bossniak.

Viac...
 
Mgr. Magdaléna Turčinová - ocenená Radou mládeže ŽK

Rada mládeže žilinského kraja ocenila v tomto roku za aktívnu prácu a ľudskosť  našu kolegyňu Mgr. Magdalénu Turčinovú.

Viac...
 
Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Dňa 26.11.2020 sa v dôsledku opatrení COVID 19, konalo on-line školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 9 žiakov,  druhých, tretích a štvrtých ročníkov. 


Viac...
 
Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

V čase dištančného vzdelávania sme 24.11.2020 zorganizovali aj  školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Prebehlo online formou a zapojili sa do neho nemčinári IV.H triedy. Svoje zručnosti si overili pri čítaní textu s porozumením, v gramatickom teste a tiež v  komunikácii pri opise obrázku.


Viac...
 
Oznam riaditeľky školy

Podľa pokynov odboru školstva a športu ŽSK v Žiline zo dňa 8.12.2020  Vám vedenie školy SOŠ polytechnickej oznamuje, že sa neplánuje  otvoriť školu do konca roku 2020. Predpoklad je, že by sa mohli stredné školy otvoriť od 11.01.2020 s tým, že testovanie by sa malo realizovať v dňoch od 07.01. – 09.01.2020, všetko je ale momentálne v riešení. O podrobnostiach Vás budeme vopred informovať.

Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
IBOBOR 2020

V tomto školskom roku prebehla súťaž iBobor dištančne. Možnosť zapojiť sa dostalo 150 žiakov. Výsledková listina potvrdzuje prácu v správnom prostredí v počte 99 žiakov.


Viac...
 
Ponuka nájmu nebytových priestorov - dielní v bývalej SOŠT Istebné

Zámer a podmienky priameho nájmu majetku - nebytových priestorov.

 
VIRTUÁLNE DNI OTVORENÝCH DVERÍ ŠKOLY 2020

       Milí žiaci, vážení rodičia a výchovní poradcovia,

      dovoľte, aby sme Vás aspoň takouto virtuálnou formou 

     privítali na Dňoch otvorených dverí našej školy.


Prostredníctvom videí Vás prevedieme po areáli školy

a predstavíme Vám možnosti štúdia, našich pedagógov

a učebne školy.

Už teraz sa veľmi tešíme na osobné stretnutie v prípade,

že sa rozhodnete pre štúdium na našej škole.


Vstúpte cez nasledovné linky:

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY    

PONUKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV  

PONUKA UČEBNÝCH ODBOROV      


INFORMÁCIE O MOŽNOSTI ŠTÚDIA

študijné odbory      učebné odbory   


URČENIE POČTU ŽIAKOV 1. ROČNÍKA pre šk. rok 2021/22 


PONUKA ZAMESTNÁVATEĽOV PRE ŠTÚDIUM V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA      


 A nezabudnite sa zapojiť do našej ZDIEĽACEJ SÚŤAŽE 

              O FAJNOVÉ CENY     

    V prípade, že potrebujete ešte ďalšie informácie, kontaktujte nás:       

       


 
Maturanti - ponuka DOD na FEIT - Žilina

Veľmi pekne Vás pozdravujem. Vzhľadom k tomu, že spoločenská situácia sa dynamicky mení a perspektíva osobných stretnutí so študentmi je nízka,  rozhodli sme sa zorganizovať Online Deň otvorených dverí (ODOD). ODOD sa uskutoční 4.12.2020 od 10.00 - 14.00. hod.

Viac...
 
"V každom z nás bije srdce"

Aktuálne osádzame KUBÍNSKE SRDCE na zbierku plastových vrchnáčikov. Umiestnené je v centre mesta pred obchodným domom. Vyzbierané vrchnáčiky sa následne darujú rodinám, ktoré odpredajom získajú finančné prostriedky na rôzne liečby.

Vďaka dotácii mesta Dolný Kubín z rezerv primátora a v spolupráci s firmou NIkro s.r.o. sme realizovali projekt pre zvýraznenie vzájomnej spolupatričnosti v tomto ťažkom období a hlavne pomoci zdravotne postihnutým. Inštaláciou nádob na zber vrchnáčikov z umelých fliaš dávame možnosť prispieť svojou troškou každému, lebo bez pomoci sa nikto nezaobíde. Prispejte aj Vy.

 Mgr. Terézia Ptačinová, predsedníčka OZ pri SOŠP

viac na  https://sospknazia.edupage.org/news/#news-976


 
Voľné pracovné miesta

SOŠP ponúka voľné pracovné miesta na pozície:

-  učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

-  majster odbornej výchovy v oblasti elektrotechniky

Podrobnejšie údaje v prílohách.

 
60. výročie školy

altXX


 
Jesenné prázdniny

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

 
Plenárne zasadnutie ZRPŠ a triedne rodičovské združenia

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nie je možné konať zasadnutie ZRPŠ prezenčnou formou, na akú sme boli zvyknutí. Preto si Vás dovoľujeme osloviť aspoň takto na diaľku s nasledujúcimi informáciami :

Viac...
 
Biela pastelka - zbierka na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím

Dňa 18. 9. 2020 sa na Slovensku organizovala verejná dobročinná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „Biela pastelka“.

Viac...
 
Predĺžte si platnosť preukazu ISIC/EURO26

Predĺžte si platnosť preukazu ISIC/EURO26 v dvoch jednoduchých krokoch a z domu. Viac v priloženom plagáte.

 
Nariadená karanténa

Vážení rodičia, milí študenti, 


práve sme sa dozvedeli z RÚVZ, že 1 zo žiakov I.E triedy , ktorý bol naposledy v škole dňa 05.10.2020, bol pozitívne testovaný na COVID - 19.

Z tohto dôvodu RÚVZ nariadil všetkým úzkym kontaktom tohto žiaka ( spolužiaci a pedagógovia, ktorí s ním boli v kontakte dňa 05.10.2020) až do 15.10.2020 karanténu.

Preto  žiadam uvedené osoby, aby  ako úzke kontakty zodpovedne dodržiavali do 15.10.2020 vrátane nariadenú karanténu a v prípade, že by sa u nich  prejavili príznaky COVID - 19, je potrebné  telefonicky kontaktovať svojho lekára alebo RÚVZ.
Zároveň  dávam úzkym kontaktom žiaka  na vedomie, že na základe vyžiadania RÚVZ boli odoslané tomuto úradu Vaše adresy.
Verím, že ostanete bez príznakov a prajem Vám veľa zdravia.

Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania od 12.10.2020 do odvolania.
Attachments:
Download this file (PV_vo_firmach.pdf)PV vo firmách

Vážení rodičia, milí žiaci,

naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre všetkých. Veríme, že spoločnými silami a zodpovedným prístupom  zvládneme túto náročnú situáciu.

Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

 1. prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage a online platformy MS Teams,
 2. prostredníctvom sociálnych sietí (Zoom, Skype, Messenger a pod.),
 3. prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonickej komunikácie
 4. v prípade nemožnosti pripojenia sa žiaka na internet formou vypĺňania pracovných listov a spracovávania zadaných úloh, ktoré si žiak chodí v pravidelnom intervale prevziať (1x za týždeň) do školy, kde aj odovzdáva vypracované úlohy.

Triedny učiteľ najskôr dňa 12.10.2020 dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi .

Vyučujúci následne od 13.10.2020 si nastavia  podmienky vzdelávania podľa potreby svojho predmetu (jasne zadefinujú spôsob komunikácie – napr. cez EduPage, termíny zadávania úloh, spôsob a termíny kontroly zadaných úloh, spôsob zadávania písomných prác), až potom ich začnú realizovať.

Vyučovanie bude prebiehať online formou v rámci hodín v rozvrhu.

V prípade praktického vyučovania žiaci v určených firmách pokračujú v praktickom vyučovaní prezenčnou formou (tí žiaci, ktorých sa to týka, sú jednotlivo informovaní správou cez elektronickú triednu knihu majstrami odborného výcviku, resp. inštruktormi z firiem), ostatní žiaci na praktickom vyučovaní sú vyučovaní dištančne.

Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu jednotlivých tried:

ROZVRH  HODÍN pre teoretické vyučovanie

 • 1. hodina   7.30 – 8.15
 • 2. hodina   8.20 – 9.05
 • 3. hodina   9.10 – 9.55
 • 4. hodina  10.15 – 11.00
 • 5. hodina  11.20 – 12.05
 • 6. hodina  12.10 – 12.55
 • 7. hodina  13.00 – 13.45
 • 8. hodina  14.15 – 15.00
 • ROZVRH  HODÍN pre praktické  vyučovanie( pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú praktického vyučovania vo firmách )
 • Začiatok online vyučovania - 07.00 do 09.00, potom riešenie žiakom  zadaných úloh po dohode s vyučujúcim
 • ROZVRH  HODÍN pre praktické  vyučovanie vo firmách  - podľa riadneho rozvrhu ( žiaci sú informovaní školou individuálne o ich vyučovaní vo firme)

Preverovanie znalosti učiva ústnym skúšaním prebieha prioritne  cez MS Teams, prípadne sociálne siete (Zoom, Skype, Messenger a pod.), písomné previerky po predchádzajúcej dohode so žiakmi v rámci jednotlivých tried,

Povinnosti žiaka:

 1. Žiak pracuje pri vypracovaní úloh samostatne a odovzdáva ich načas.
 2. Žiak je povinný zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní v rozsahu platného rozvrhu triedy. V tomto čase sa nezúčastňuje aktivít, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom (brigády a pod.). V prípade jeho neúčasti bude jeho neprítomnosť zaznamenaná .
 3. V prípade technických problémov počas dištančného vzdelávania je žiak povinný okamžite informovať o tejto skutočnosti príslušných vyučujúcich prostredníctvom vopred dohodnutého komunikačného kanála a dohodnúť sa na podmienkach ďalšieho postupu.
 4. Ak žiak nebude spolupracovať pri dištančnom vzdelávaní s jednotlivými vyučujúcimi , resp. sa nebude zúčastňovať na praktickom vyučovaní vo firme, bez udania relevantného dôvodu, po dohode s vedením školy bude komisionálne preskúšaný z príslušného predmetu/predmetov, vo vopred stanovenom termíne.

 V Dolnom Kubíne, dňa 12.10.2020

 Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
Škola sa opäť nachádza v zelenej fáze COVID – semaforu

Vážení rodičia, milí kolegovia a študenti, vážení návštevníci školy,


Od dnešného dňa, t.j. od pondelka 09.10.2020, sa naša škola opätovne nachádza v zelenej fáze tzv. COVID – semaforu, čo znamená, že nikto zo študentov, či zamestnancov školy  nebol pozitívne testovaný na ochorenie COVID – 19 ( podľa aktuálnych informácií).  Všetci študenti, zamestnanci a návštevníci školy sú povinní naďalej dodržiavať platné usmernenie školy a aktuálne usmernenia ÚRVZ pre túto fázu.


Dovoľujem si len pripomenúť, že naďalej platí zákaz vstupu do areálu školy pre iné osoby, ako sú študenti a zamestnanci školy ( len na základe výnimky potvrdenej riaditeľkou školy a po predložení vyhlásení o bezinfekčnosti návštevníka školy).

Taktiež naďalej platí povinnosť študentov a zamestnancov školy predkladať po ich neprítomnosti v škole v rozsahu 3-5 dní vyhlásenie o bezinfekčnosti ihneď po príchode do školy. Nad 5 dní neprítomnosti  z dôvodu nemoci je potrebné predkladať pri príchode do školy lekárske potvrdenie o ukončení domácej liečby. Pri nepredložení týchto dokladov žiak, resp. zamestnanec školy nesmie vstúpiť do areálu školy z dôvodu ochrany ostatných študentov a zamestnancov školy pred šírením infekčných chorôb.


Ďakujem Vám za pochopenie.


Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
Aktuálne usmernenie platné pre žiakov a zákonných zástupcov školy od 01.10.2020


 
Dôležité oznámenie ohľadom prevencie šírenia COVID – 19 – škola sa nachádza v oranžovej fáze COVID - semaforu

Vážení zákonní zástupcovia, kolegovia, milí žiaci,

týmto Vám oznamujem, že máme pozitívne testovaného žiaka na COVID - 19 v triede III.H a teda škola sa dostáva do oranžovej fázy COVID semaforu.

Na základe uvedeného z preventívnych dôvodov na piatok 02.10.2020 určujem riaditeľské voľno pre všetkých žiakov , ktorí sú teraz v škole na teoretickom vyučovaní a na praktickom vyučovaní v školských dielňach ( I.B, I.E, II.A, II.E a tá časť žiakov triedy II.C, ktorí majú odborný výcvik v školských dielňach. Pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú odborného výcviku vo firmách , mimo triedy III.H) riaditeľské voľno neplatí.
Počas piatku 02.10.2020 na škole prebehne dezinfekcia priestorov.

Úzke kontakty pozitívne testovaného žiaka III.H triedy ( t.j. žiakov III.H triedy a vyučujúcich, ktorí s ním boli minulý týždeň v kontakte - žiak bol naposledy v škole v stredu 23.09.2020, odvtedy v škole ani vo firme prítomný nebol) žiadam, aby do 10 dní od kontaktu , t.j. do soboty 03.10.2020 dodržiavali karanténne opatrenia ( podľa usmernenie z RUVZ). Ak by sa počas tejto doby u týchto úzkych kontaktov vyskytli zdravotné problémy, ktoré by mohli naznačovať, že sa jedná o ochorenie COVID -19, je potrebné okamžite kontaktovať telefonicky Vášho lekára alebo príslušný RÚVZ.


Dôležitá informácia :

Opakovane žiadam všetkých študentov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy, aby v prípade, že sa u žiaka, či zamestnanca školy začínajú prejavovať príznaky akejkoľvek infekčnej choroby, aby nechodili do školy a počkali doma, kým príznaky neodznejú, resp. pri zhoršení zdravotného stavu kontaktovali svojho lekára. Plnoletý žiak, resp. zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže zo zdravotných dôvodov ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní počas 5 dní neprítomnosti ( nezapočítava sa tu víkend ). Pri dlhšej neprítomnosti už je potrebné ospravedlnenie od lekára - potvrdenie o ukončení PN !!!!

Ak žiak nie je prítomný v škole viac ako 3 dni ( týka sa to aj pobytu na odbornom výcviku vo firme), je povinný pri ďalšom nástupe na vyučovanie predložiť prehlásenie o bezinfekčnosti, resp. potvrdenie od lekára o ukončení choroby. Bez tohto žiak nesmie vstúpiť do priestoru školy.

Zároveň Vás žiadam, ak bol žiak v kontakte s pozitívne testovanou osobou, taktiež nesmie vstupovať do školy, resp. firmy, kde je zaradený na odborný výcvik. Taktiež je povinný o tomto okamžite informovať svojho triedneho učiteľa, ktorý ďalej informuje vedenie školy.

Dovoľujem si Vás všetkých požiadať o zvýšenú mieru zodpovednosti voči nám navzájom. Verím, že všetci si uvedomujete vážnosť tejto situácie. Naozaj len zodpovedným prístupom a dodržiavaním nariadených aktuálnych opatrení dokážeme naďalej zabezpečiť vyučovanie v riadnom režime a hlavne neohrozíme nikoho na zdraví.

Nosenie rúšok v škole je aj naďalej povinné pre všetky osoby nachádzajúce sa v areáli školy. Od 1.10.2020 nielen v interiéry školy, ale aj vo vonkajších priestoroch ( ak sa nachádzate v blízkosti ďalšej osoby vo vzdialenosti kratšej ako 2 metre).
Žiaci a zamestnanci školy sú povinní dodržiavať odstupy, pravidelne si umývať a dezinfikovať ruky.

Pre ostatné osoby mimo študentov a zamestnancov školy platí zákaz vstupu do priestorov školy. Povolenie na vstup majú len osoby s povolením riaditeľky školy . Aj tieto osoby však pri vstupe do priestorov školy musia na vrátnici školy predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Na základe uvedeného prosíme všetkých, ktorí by v blízkej dobe potrebovali niečo na škole vybaviť, aby tak urobili telefonicky, alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

Ďakujem Vám za pochopenie a prajem veľa zdravia.

Zároveň prikladám linky na všetky aktuálne usmernenia ministerstva školstva ohľadom COVID 19, podľa ktorých škola postupuje :

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-postupu-strednych-skol-pri-realizacii-praktickeho-vyucovania-pocas-pandemie-2992020/

https://www.minedu.sk/data/att/17479.pdf

https://www.minedu.sk/data/att/17286.docx


Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
Riaditeľské voľno

Dňa 14.9.2020 udeľuje riaditeľka školy všetkým triedam riaditeľské voľno.

 
Otvorenie školského roka 2020/21

Milí študenti,

tešíme sa na Vás v novom školskom roku. Stretneme sa  02.09.2019  o 07.45 pred vstupnou bránou do školy a vzhľadom na súčasnú situáciu s COVID opatreniami si Vás dovoľujeme upozorniť , že do areálu školy nie je možné vstupovať bez nasadeného rúška a hneď pri vchode je potrebné vykonať dezinfekciu rúk a dodržiavať medzi sebou odstupy.

Otvorenie školského roka bude realizované od 8.00 hod. v pridelenej učebni podľa rozpisu zverejneného na vstupných dverách. Triedni učitelia si vyzdvihnú svojich žiakov pred vstupnou bránou a privedú ich do pridelenej učebne.

Viac...
 
 Pokyny pre žiakov ohľadom organizácie výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/21.
Attachments:
Download this file (Pokyny pre žiakov.pdf)Pokyny pre žiakov.pdf

Tieto pokyny sú nastavené na tzv. zelenú fázu systému a v prípade, že škola prejde do oranžovej, alebo červenej fázy, bude Škola o tomto vývoji informovať žiakov a ich zákonných zástupcov, ako aj zamestnancov  školy prostredníctvom webovej stránky školy, elektronickej triednej knihy, ako aj prostredníctvom triednych učiteľov. Následne budú tieto pokyny doplnené a aktualizované podľa aktuálnej potreby a platných nariadení.

Zelená fáza - základné odporúčania pre žiakov a ich zákonných zástupcov

 

Viac...
 
More Articles...
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 10

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo