Banner
Novinky
Zenit - 2. miesto v kategórii A – technické kreslenie
Attachments:
Download this file (Zenit_2023.pdf)Zenit_2023.pdf

Dňa 29.11.2023 sa naši žiaci zúčastnili krajského kola národnej súťaže Zenit v strojárstve v SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste. V ťažkej konkurencii zúčastnených stredných škôl v Žilinskom kraji, náš žiak Štefan Karč, študent 4.ročníka študijného odboru 24 11 K mechanik nastavovač, obsadil výborné 2. miesto v kategórii A – technické kreslenie.

Štefanovi k jeho úspechu gratulujeme.

 
Olympiáda v anglickom jazyku 2023/2024
Tak ako aj po predchádzajúce roky, s týmto školským rokom prichádzajú aj nové kolá olympiád. A tak sme aj my, učitelia anglického jazyka, pripravili pre našich študentov v školskom roku 2023/24 ďalšie kolo súťaže - školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Na Slovensku je to už 34. ročník tejto súťaže venovanej podpore talentovaných mladých s podporou Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže a vyhlasovateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V tomto školskom roku sme opäť na odporúčanie našich učiteľov angličtiny oslovili jednotlivých žiakov a vytvorili tak družstvo najnadanejších tohto celosvetovo druhého najpoužívanejšieho jazyka. A tak 23 našich naj prijali “challenge“ – písali test, kde si merali sily v čítaní a počúvaní s porozumením, cvičení zameraných na gramatiku a slovnú zásobu i ústnej konverzácie s Mgr. Miriamou Ferancovou a Mgr. Annou Fatinovou.
Viac...
 
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠPORTOVEJ HALY A DIELNÍ

Piatok 10.11.2023 bol pre nás výnimočný deň. Privítali sme v našej škole viac než 50 vzácnych hostí a spoločne so zamestnancami a žiakmi našej školy sme sledovali, ako po slávnostných príhovoroch županka ŽSK Ing. Erika Jurinová, primátor mesta DK Ing. Ján Prílepok, Mgr. Miroslav Dráb,  Ing. Martin Habiňák a naša p. riaditeľka Ing. Adriana Bellová spoločne prestrihli pásku, aby uviedli do života novozrekonštuovanú športovú halu a školské dielne.

Viac...
 
Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás čo najsrdečnejšie pozvať do našej školy na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 4.10. 2023 (streda) o 15.30 hod. v školskej jedálni.

Po jeho skončení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia v budove školy.

Ak Vám to Vaše pracovné a osobné povinnosti dovolia, prosíme Vás o účasť, aby sme mohli schváliť všetky potrebné veci pre tento školský rok.

Tešíme sa, že sa Vami budeme môcť znova osobne stretnúť!

S pozdravom

Ing. Adriana Bellová,riaditeľka školy

 
Deň jazykov

26. septembra 2023 si naša škola pripomenula Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je poukázať na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Pri tejto príležitosti vyučujúce anglického jazyka Mgr. Tomáňová, Mgr. Fatinová a Mgr. Ferancová zorganizovali pre žiakov rôzne aktivity, súťaže a kvízy, v ktorých žiaci mali možnosť preukázať svoje vedomosti o európskych krajinách, jazykoch, ich zvykoch a tradíciách, národných jedlách, športoch a pod.

 
Nezabudnutí susedia – Deň obetí holokaustu a rasového násilia

V piatok 8. septembra 2023 sa žiaci III. C spolu s pánom asistentom Radoslavom Záňom zúčastnili pietnej spomienky na obete holokaustu a rasového násilia. Celoslovenské podujatie konané pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý si pripomíname 9. septembra, sa v Dolnom Kubíne začalo v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava online stretnutím s pánom profesorom Yohananom Friedmannom, oravským rodákom, ktorý svoje detstvo prežíval v časoch druhej svetovej vojny a niekoľko rokov po jej skončení sa presťahoval do Izraela.

Viac...
 
Literárna exkurzia a návšteva Novej scény v Bratislave – muzikál Bedári

Jeden z posledných letných dní roku 2023, 21. september, prežili niektorí žiaci IV. C a IV. E so svojimi triednymi učiteľkami Ivanou Škulecovou a Magdalénou Turčinovou v Bratislave. Po príchode do nášho hlavného mesta a obede v jednom z obchodných centier nám slnečné a príjemne letné počasie umožnilo pokochať sa uličkami Starého Mesta.

Viac...
 
Krúžková činnosť 2023-24

V školskom roku 2023-24 budú v našej škole fungovať krúžky podľa rozpisu v prílohe.

Študenti sa môžu prihlásiť vedúcemu krúžku, prípadne  oznámiť svoj záujem triednemu učiteľovi a odovzdať mu vzdelávací poukaz do 25.9.2023.

 Viac na 

https://sospknazia.edupage.org/news/?gtnid=1675#news-1675

 
Cvičenia na ochranu života, zdravia a na budovanie triedneho kolektívu

Tak ako býva zvykom, tak aj tohtoroční prváci si z tried 1.A, 1.C a 1.E  odskúšali svoje schopnosti na aktivitách, ktoré sa konali 6. a 7. septembra na pôde školy. Naši žiaci si odskúšali svoju silu, vytrvalosť, pozornosť, priestorovú orientáciu, myslenie či logiku, a zároveň si rozvíjali súťaživého ducha, komunikáciu a kooperáciu či už medzi spolužiakmi v triede alebo triedami ako celkami.

Viac...
 
Ekofotografia

EKOFOTOGRAFIA je medzinárodná súťažná výstava fotografií s ekologickou tematikou, ktorú organizuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v dvojročných intervaloch. Jej poslaním je prostredníctvom fotografie poukázať na prírodné zvláštnosti, ktoré nás obklopujú, na ich krásy, ale i negatívne zásahy človeka do prírody. Cieľom je rozšíriť poznatky o prírode a krajine a tak nabádať hlavne mladých ľudí k úsiliu o zachovanie a ochranu všetkého, čo okolo nás príroda vytvorila. Súťaž má dve kategórie:

Viac...
 
Výberové konanie na pozíciu riaditeľ SOŠ polytechnickej
Oznámenie o vyhlásení výberového konania:
 
Otvorenie nového školského roka 2023/24

Milí študenti, vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/24 sa  bude konať dňa 4.9.2023 o 08.00 hod. na školskom dvore.

Dozviete sa tu aj program  na ďalšie dni a všetky podmienky týkajúce sa začiatku školského roka.  Triedni učitelia dajú žiakom aj všetky potrebné potvrdenia (napr. pre vybavenie preukážky na dopravu).

Pokiaľ máte záujem o stravovanie sa v školskej jedálni a ešte ste sa neprihlásili na stravovanie, resp. ste nezaplatili stravné na september 2023, prosíme Vás, vykonajte tak ihneď (https://www.sospknazia.sk/index.php/uvod/556https://www.sospknazia.sk/index.php/uvod/725 ).

Je potrebné si už aj nahlásiť Vás záujem o obedy od 5.9.2023. Cena stravného zostáva zatiaľ  nezmenená.  Zálohová platba je 51 €  (cena jedného obedu je 2,60 €).

Pokiaľ máte záujem o ubytovanie, pre našich žiakov je k dispozícii pár miest na školskom internáte Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Ale aj tu je potrebné sa urýchlene dohlásiť  (https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat ).

Tešíme sa na stretnutie s Vami po prázdninách.

 Ing. Adriana Bellová

riaditeľka školy

 
KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

Milí kolegovia, milí žiaci,

prajeme Vám krásne prázdniny a tešíme sa na Vás v septembri. Smile 


 
Nové ponuky práce (September 2023)

Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín – Kňažia prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu:

Všetky ponuky práce nájdete v sekcii Ponuka práce (vpravo v spodnej časti stránky).

 
Výsledky prijímacích skúšok po 2. kole

Prehľad o umiestnení žiakov po 2. kole prijímacieho konania do 1. ročníka                                    na školský rok 2023/2024.

 
Ponuka ubytovania v školskom internáte SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín, ponúka v školskom roku 2023/24 ubytovanie pre žiakov na ich školskom internáte (Pelhřimovská 1188, 026 01 Dolný Kubín).

Viac informácií získate kliknutím na nasledovný link:

http://www.sosdk.sk/ubytovanie

 
Ubytovanie v školskom internáte OA

Usmernenie pre záujemcov o ubytovanie v školskom internáte OA, v školskom roku 2023/2024.


Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom dokumente.

 
Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok do 1.ročníka štúdia pre školský rok 2023/24

Stredná odborná škola polytechnická v Dolnom Kubíne - Kňažej týmto oznamuje, že druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnené miesta do študijných a učebných odborov sa bude konať dňa 20.06.2023 v budove školy so začiatkom o 07.30 ( registrácia prihlásených ).

Poprosíme Vás doručiť nám čo najskôr vypísanú a školou potvrdenú prihlášku na štúdium vo zvolenom odbore na sekretariát školy, a to buď osobne, alebo poštou na adresu : SOŠ polytechnická Dolný Kubín - Kňažia, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín.


Počty voľných miest nájdete v priloženom dokumente.

 
Výsledky prijímacích skúšok pre šk.r. 2023/24


Vážení rodičia, milí žiaci 9. ročníka,

Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru zaslaním prihlášky na štúdium na našej škole.

Aktuálne zverejňujeme konečné výsledky prijímacieho konania do učebných a študijných odborov (podľa kritérií určených školou pre tento školský rok).

Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí na štúdium, Vám doručujeme prostredníctvom pošty. V prípade, že ste boli prijatí na našu školu, je nevyhnutné  poslať nám späť vyplnené a podpísané Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na vzdelávanie na našej škole a najneskôr do 24.5.2023 do 23.59 hod.  Rozhodujúci je termín odoslania potvrdenia  škole. Potvrdenie je možné poslať bežnou poštou, doručiť osobne alebo poslať vyplnené a podpísané oboma zákonnými zástupcami žiaka a následne zoskenované cez Edupage alebo prostredníctvom mailu na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 • Príloha  - Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka

Pokiaľ ste prijatí neboli, prikladáme Vám k rozhodnutiu formulár na Odvolanie sa voči neprijatiu na štúdium, ktoré je potrebné doručiť škole do 5 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie je potrebné škole poslať bežnou poštou alebo doručiť osobne, nie je možné využiť elektronické zaslanie.

V prípade, že Vám nebolo z nejakého nepredvídaného dôvodu doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium, prosíme Vás, kontaktujte nás telefonicky, aby sme tento problém odstránili (t.č. 043/5863139).

Pokiaľ budete mať záujem o ubytovanie žiaka na školskom internáte od septembra 2023, prosíme Vás o informáciu obratom na t.č. 043/5863139.

Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.

Ing. Adriana Bellová

 
Nové ponuky práce (Máj 2023)

Ponuky práce nájdete aj v sekcii Ponuka práce (vpravo dole na stránke).

 
Ocenení pedagógovia z našej školy

Pri príležitosti dňa učiteľov  Žilinská župa a Mesto Dolný Kubín prijali pedagógov, aby ich ocenili za dlhoročnú pedagogickú prax, významné zásluhy na rozvoji škôl, či výchovno-vzdelávacie úspechy. Za našu školu boli ocenení:

Mgr. Iveta Strapcová – učiteľka anglického jazyka

Mgr. Magdaléna Turčinová – učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Bc. Alojz Konfala – majster odbornej výchovy

Viac...
 
Študenti, máte nárok na 350 eur na kúpu počítača či tabletu?

Digitálna koalícia spolu s ministerstvom pre investície a informatizáciu SR (MIRRI) spustila novú schému pomoci s názvom Digitálny žiak https://digitalnyziak.sk/zakladne-informacie/. Tá spočíva v poskytovaní finančnej dotácie na nákup výpočtovej techniky pre viac ako 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl. O príspevok na nákup nového počítača či tabletu môžu požiadať žiaci a ich zákonní zástupcovia do konca júna. Uplatniť si ho budú môcť v niektorej zo stoviek predajní digitálnej techniky v rámci celého Slovenska.

Príspevok môžu získať až štyri skupiny žiakov

Viac...
 
Inovatívne stretnutie stredných odborných škôl

Dňa 22.03.2023 sa na pôde Strednej odbornej školy dopravnej v Martine konalo Inovatívne stretnutie stredných odborných škôl s praktickým vyučovaním pod záštitou Sekcie pre mládež Žilinského samosprávneho kraja.

Cieľom stretnutia bolo podeliť sa o inovatívne formy vzdelávania, moderné technológie, či netradičné projekty.

Našu školu reprezentovali žiaci Michal Novák, Andrej Zuberský z 2.D a Matej Noga z 1.C.

Viac...
 
Andrej Zuberský -II.D na súťaži 3D tlače šiesty z 233 prihlásených

Fakulta riadenia a informatiky  - Žilinská univerzita od 15.1.2023 vyhlásila súťaž 3D tlače  pre šikovné stredoškoláčky a stredoškolákov.

Celkovo sa do súťaže prihlásilo 233 žiakov z 89 stredných škôl prakticky z celého Slovenska. Následne účastníkov súťaže čakalo vypracovanie troch zadaní, pričom prvé zadanie odovzdalo 112 žiakov, druhé zadanie 90 žiakov a tretie zadanie 68 žiakov. Po celkovom spočítaní dosiahnutých bodov do finále postúpilo 13 finalistov, medzi nimi aj Andrej Zuberský.

Viac...
 
SÚŤAŽ ZDIEĽAČKA

                                 

Podmienky súťaže:

- LIKE na našu stránku (FB/IG)
- ODPOVEĎ na otázku do komentára:

Koľko učebných odborov plánuje naša škola otvoriť v šk. roku 2023/2024?

- ZDIEĽAŤ verejne príspevok
- OZNAČIŤ kamaráta/kamarátku, ktorí by tiež chceli vyhrať

(Správnu odpoveď nájdete na www.sospknazia.sk v zložke

Súťaž prebieha na našom
Koniec súťaže 31.03.2023 !!!
 
DARUJ ♥ 2% ♥

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací

proces na škole darovaním 2 % z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 %

zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii,

ako je aj naše Občianske združenie

pri Strednej odbornej škole – polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

2% darované z Vašich daní určite prispejú k tomu, aby prostredie, v ktorom Vaše deti

študujú bolo kultúrnejšie, odborné učebne modernejšie a možnosti na realizáciu

rôznych aktivít.

Finančné prostriedky budú použité na:

- podporu kultúrnych , športových a výchovných aktivít žiakov a pedagógov

organizovaných školou,

- podporu tradícií školy,

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

- skvalitnenie a modernizácia vybavenia školy, učebných pomôcok .

Všetkým vopred ĎAKUJEME !

aktuálne tlačivo tlačivo nájdete na www stránke školy

https://sospknazia.sk/index.php/uvod/417-obianske-zdruenie-2--z-dane


 
TECHNICKÝ ŠIKULA 2023

Dňa 09. marca 2023 sa v našej škole uskutočnil 4. ročník súťaže 

TECHNICKÝ ŠIKULA.

Zúčastnilo sa ho 32 súťažiacich zo 16 základných škôl Oravy a Liptova.

Cieľom súťaže je zábavnou formoupreveriť technickú zručnosť školákov

pri riešení rôznych logických hlavolamov a technických úloh. Najnáročnejšou

časťou tohto ročníka súťaže bola výroba a následná skúška funkčnosti

dreveného RAPKÁČA

Na prvých troch miestach sa umiestnili družstvá z týchto ZŠ:

1. miesto: ZŠ M. Kukučína, Dolný Kubín

2. miesto: ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín

3. miesto: Cirkevná spojená škola ZŠ s MŠ, D. Kubín

Viac...
 
Mikuláš v našej škole

7. decembra aj do našej školy zavítal Mikuláš so svojím sprievodom, ktorý bol tento rok naozaj veľmi pestrý a početný. Sprievod tvorili 4 krásni anjelikovia a 6 hrôzostrašne vyzerajúcich čertov a hudbou ich sprevádzali dvaja muzikanti na harmonike a heligónke. V jednotlivých triedach sa žiaci dozvedeli z úst jedného anjela o živote a štedrosti sv. Mikuláša. Všetci boli obdarovaní sladkosťami, tváre im anjelikovia aj čertíci pomaľovali a všetci sme dostali aj malý lístoček so zamyslením a výzvou. Sv. Mikuláš bol veľmi múdry, pokorný a štedrý muž a anjel, ktorý ho sprevádzal, predstavoval dobro, ktoré vykonával a čert zase zlo, ktoré odstraňoval. Buďme podľa jeho vzoru tiež štedrí k sebe navzájom a obdarujme sa láskou a pozornosťou.

Viac na : https://sospknazia.edupage.org/?

 
Mikulášsky futsalový turnaj

6. decembra sa naši skvelí futbalisti – tretiaci a štvrtáci – zúčastnili mikulášskeho turnaja na Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Hrali tri zápasy proti súperom z iných stredných škôl z Dolného Kubína. Dva zápasy vyhrali a potom sa v treťom zápase postavili proti najlepšiemu súperovi – gymnazistom, ktorí hrali na svojej domácej pôde. Tento zápas neskončil v prospech našich chlapcov, ale celkovo im turnaj priniesol krásne druhé miesto. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za športovú reprezentáciu školy.

Viac na: https://sospknazia.edupage.org/?

 
SCHRÁNKA DÔVERY

Od 29.11.2022 je na našej škole znovu zriadená Schránka dôvery. Schránka dôvery je určená všetkým, ktorí sa  chcú zdôveriť či požiadať o pomoc.

Schránku vyberá a odpovede zabezpečuje školská psychologička Mgr. Zuzana Jurčigová.

Viac...
 
NOVÉ PONUKY PRÁCE (NOVEMBER 2022)

Viac ponúk práce nájdete v sekcii Ponuka práce.

 
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Dňa 22.11.2022 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov,  druhých, tretích a  štvrtých ročníkov.

Výsledky školského kola:

 1. miesto  -  Matej Homolka            IV. E
 2. miesto  -  Étienne Kneübuhler      II. E
 3. miesto  -  Samuel Sedlák             III. E
Viac...
 
Rieka - Šútovo

Dňa 10. 11. 2022 sa naši žiaci  I.E triedy odborov mechanik elektrotechnik,  mechanik elektrotechnik – počítačové systémy, mechanik mechatronik zúčastnili na exkurzii v liečebni Rieka - Šútovo, kde absolvovali pripravené aktivity so skupinou Čo-to?, besedu so zamestnancami a klientami, prehliadku areálu.

Vedúcou akcie bola Mgr. Iveta Tomáňová, pedagogický dozor vykonávali Mgr. Terézia Ptačinová a Mgr. Zuzana Jurčigová.

 
Okresné kolo vo florbale
 • 9. novembra 2022 sme sa zúčastnili okresného kola vo florbale na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, kde sme si zmerali sily s Gym P. O. Hviezdoslava D. Kubín, OA D. Kubín, SOŠ OaS D. Kubín a SZŠ D. Kubín. V silnej konkurencii naši chlapci bojovali a umiestnili sa na krásnom 3. mieste. Za našu školu bojovali žiaci: Šimon Skubeň, Marián Mareta, Matias Trnkócy, Benjamín Staš a Adam Sedlár z 1.E, Patrik Sporka a Ivan Rosinský z 2.C, Štefan Karč z 3.C a Jakub Meravý z 3.E. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších súťažiach.

 
Výstava "Anna Franková"
 • Výstava Anna Franková na Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorej sa zúčastnili triedy II. E, II. D a III. C, nám priblížila skutočný pohľad na život jednej z mnohých židovských rodín počas 2. svetovej vojny. Annina rodina sa kvôli prenasledovaniu presťahovala do Amsterdamu v Holandsku a keď od mája r. 1940 bolo aj Holandsko okupované Nemeckom, Annini rodičia a jej sestra sa ukryli do nepoužívanej časti domu v obchodných priestoroch otcovej firmy, kde mali úkryt dva roky.

Viac...
 
Nové ponuky práce (November 2022)

Viac ponúk práce nájdete v sekcii Ponuka práce.

 
Pozvanie na Dni otvorených dverí

alt


 
Súťaž v zbere mobilov

 
Účasť na krajskom kole Festivalu vedy a techniky v Žiline

Žiak IV.E mm - Ján Holeček, pod vedením Ing. Jána Rakúsa reprezentovali našu školu na krajskom kole 25. ročníka súťaže  Festival vedy a techniky AMAVET, ktoré sa konalo 21.10.2022 vo vestibule Rektorátu  Žilinskej univerzity.

Viac...
 
Žiacka školská rada - pridajte sa k nám!

Milí študenti, najmä prváci!

V našej škole vykonáva svoju činnosť aj Žiacka školská rada (ŽŠR), ktorej predseda aj členovia sú naši žiaci z jednotlivých tried všetkých ročníkov. Všetci členovia sa stretávajú 1x mesačne, podľa potreby aj častejšie, pri organizovaní a realizácii školských akcií a programov.

Viac...
 
LAST WISH

Po troch rokoch pandémie Covid 19 sa študenti našej školy mohli  opäť zúčastniť divadelného predstavenia v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 3.10.2022 v MsKS v Dolnom Kubíne.

Viac...
 
Plenárne rodičovské združenie

V záložke ZRPŠ  vľavo dole  nájdete všetky informácie z plenárneho rodičovského združenia

 
Exkurzia Brno

Dňa 7.10.2022 sa naši žiaci zúčastnili odbornej exkurzie v Brne na strojárskom veľtrhu a v Zetor galérii. Mali možnosť vidieť nové technológie v strojárskej a elektrotechnickej výrobe. Potom sa presunuli do Zetor galérie, kde zhliadli históriu jedného z najznámejších traktorov našej súčasnosti. A popri tom vykúpili skoro celý obchod so suvenýrami :-)

Ing. Stanislav Urban - učiteľ odborných predmetov

 
Rodičovské združenie - 4.10.2022
 • Vážení rodičia,

 • dovoľujeme si Vás čo najsrdečnejšie pozvať do našej školy na Plenárne rodičovké združenie, ktoré sa bude konať dňa 4.10. 2022 (utorok) o 15.00 hod. v školskej jedálni. Po jeho skončení sa uskutočnia Triedne rodičovské združenia v budove školy.

  Ak Vám to Vaše pracovné a osobné povinnosti dovolia, prosíme Vás o účasť, aby sme mohli schváliť všetky potrebné veci pre tento školský rok.

  Tešíme sa, že sa Vami  budeme môcť znova  osobne stretnúť!

   

Viac...
 
IV. C v Slovenskom národnom divadle
 • Štvrtáci sa v Bratislave veru nestratili! Ani doslova, ani obrazne. Naša cesta za kultúrou do Slovenského národného divadla bola plná prekvapení (hlavne tá spiatočná:)) a očakávaní. Hlavné mesto nás privítalo upršaným počasím, avšak nákupné centrum, uličky Starého mesta a útulné kaviarne nám poskytli svoju skrýšu. 

Viac...
 
Pozor, zmena ceny stravného!

Milí študenti, vážení rodičia,

od 1.10.2022 sa vedenie školy rozhodlo z dôvodu zvyšujúcich sa cien energií, potravín a pod., zmeniť cenu stravnej jednotky pre žiakov SOSP Kňažia z 1,26 € na 1,80 €.


Odhlasovanie stravy v súrnych prípadoch (choroba, udalosť v rodine a pod.) je možné v konkrétny deň na nasledujúci deň len do 14:00 hodiny, prípadne ráno do 6:15 hodiny, z dôvodu vynormovania potravín.

Odhlasovanie je možné len telefonicky na telefónne číslo: +421 905 754 413, nie SMS, ani emailom.


Andrea Labdová

Vedúca ŠJ SOSP Kňažia

 
Zdravotný kurz

Dňa  14. 9. 2022 sa žiaci 1.A, 1.B a 1.C triedy zúčastnili v areáli školy Zdravotného kurzu. Ukážky prvej pomoci v modelových situáciách nám predviedli žiaci zo Strednej zdravotníckej školy v D. Kubíne s p. učiteľkou Mgr. Chomistekovou.

Viac...
 
Exkurzia spojená s turistickou vychádzkou

Dňa 13. 9. 2022 sme sa so žiakmi 1.A, 1.B a 1.C triedy zúčastnili na exkurzii v ČOV v Dolnom Kubíne. Smenový majster p. Bočkaj nás previedol areálom a vysvetlil princíp fungovania čističky. Keďže nám počasie prialo na exkurziu sme sa dopravili „po vlastných“.

Viac...
 
Športovo-zábavné dni pre prvákov

Na začiatku školského roka v dňoch 8.-9.9. 2022 sme pre našich nových prvákov pripravili športové dni. Pod vedením triednych učiteliek sa prváci z I.A, I.B, I.C a I.E stretli na školskom dvore, kde boli pre nich pripravené rôzne športové hry a zábavné súťaže. Žiaci sa v nových kolektívoch mali možnosť lepšie spoznať, pretože veľa hier vyžadovalo vzájomnú spoluprácu a súdržnosť. Zapojili rozum, svaly aj vzájomný rešpekt. Nechýbal smiech a súťaživý duch. Sme radi, že žiaci sa zabavili a navzájom aj spoznali. Veríme, že podobných zážitkov z pekných školských dní budú mať v priebehu štúdia na našej škole veľa a že aj tieto prvé zoznamovacie dni prispejú k formovaniu ich triednych kolektívov.

Viac...
 
Otvorenie školského roka 2022/23

Milí študenti, vážení rodičia,

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/23 sa  bude konať dňa 5.9.2022 o 08.30 hod. na našom školskom dvore.

Viac...
 
V novom školskom roku v nových dielňach a rekonštrukcia telocvične

Študenti našej školy budú mať vytvorené lepšie podmienky pre odborné vzdelávanie i pre športovanie. V tomto období sa dokončuje rekonštrukcia dielní, modernizácie sa dočká aj telocvičňa a jej zázemie.

S rekonštrukciou dielní, ktoré slúžia na odborný výcvik sa začalo v júni minulého roku, dokončená by mali byť do konca letných prázdnin. V rámci stavebných úprav sa zrekonštruovali 4 samostatné dielne a učebne na poschodiach vrátane kotolne, kde došlo k výmene ústredného kúrenia. Budova má novú fasádu, je zateplená, má vymenené okná, novú izoláciu strechy a novú elektroinštaláciu. Projekt je spolufinancovaný z operačného programu IROP vo výške 778 474, 95 s DPH. V rámci projektu budú zakúpené aj nové stroje určené pre odborný výcvik študentov.


Viac...
 
More Articles...
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 12

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo