Banner
Slobodný prístup k informáciám

Ak žiadate informácie

na základe zákona č. 207/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle smernice uvedenej vyššie o postupe pri aplikovaní zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

 • Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:
 1. komu je určená,
 2. kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
 3. akú informáciu si žiada sprístupniť,
 4. spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 5. musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.


 • Žiadosť možno podať:
 1. písomne ako poštovú zásielku na adresu: 
  Stredná odborná škola polytechnická
  Jelšavská 404
  026 01  Dolný Kubín - Kňažia
 2. písomne osobným doručením na sekretariát riaditeľa školy
  Stredná odborná škola polytechnická
  Jelšavská 404
  026 01  Dolný Kubín - Kňažia
 3. ústne u riaditeľa školy (Ing. Jozef Mihalko, budova ŠI, 1. poschodie č. dverí 109),
 4. telefonicky na čísle: 043/586 3139,
 5. faxom na čísle: 043/586 3139,
 6. elektronickou poštou na adresu: sekretariat@sospknazia.sk

Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 7.30 do 14.00 h. Žiadosti podané faxom a elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

 • Opravné prostriedky:

  Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať. 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo