Banner
Remeslo ako dar


 

Suma projektu: 3130 €

Výška dotácie z MŠVVŠSR: 2500 €

Dar Hoval s.r.o: 470 €

Vlastné zdroje: 160 €

Cieľom projektu „Remeslo ako dar“ je pokúsiť sa napomôcť pozdvihnúť povedomie a záujem ľudí, hlavne rodičov a tiež samotných žiakov ZŠ, rozhodujúcich sa pre budúce povolania o potrebe a dôležitosti remesla, ktoré už v tejto dobe začína byť akútnym problémom pre potreby spoločnosti. Pre každého človeka je dôležité vybrať si povolanie, v ktorom nájde zmysel svojho života. Tento výber je náročný a dlhodobý proces. Závisí od individuálnych  schopností študenta a možnosti budúceho uplatnenia. Rodičia najlepšie poznajú svoje dieťa, jeho schopnosti, záujmy, želania, charakterové vlastnosti a preto majú najväčšiu možnosť ovplyvňovať a formovať smerovanie životných cieľov svojich detí.

Hlavným cieľom tohto projektu je znova oživiť zo strojárskych odborov v minulosti už tak dominantný odbor mechanik opravár stojov a zariadení a to ako učebný, tak aj študijný odbor. Vzhľadom k tomu, že región Oravy a Horného Liptova sa uberá technickým smerom, napreduje vo vývoji, budujú sa priemyselné parky, vznikajú väčšie alebo menšie nové firmy so strojárskym zameraním, je snaha tohto projektu propagovať - upútať a upozorniť rodičov a žiakov ZŠ na potrebu a dôležitosť tohto odboru s pohľadu zamestnanosti, dopytu po práci a rozvoja regiónu. Zároveň je dôležité zdôrazniť, ak chceme aby sa naša spoločnosť harmonicky rozvíjala aj naďalej, povinnosť sústrediť svoju pozornosť na kvalitu vzdelávania.

Pre realizáciu tohto projektu je hlavnou položkou mobilný inštruktorský zvárací stôl, ktorý nám umožní fyzicky predvádzať ukážky rôznych metód zvárania či už na burzách povolaní, dňoch otvorených dverí, nábore a inde, za predpokladu, že budú dodržané všetky bezpečnostné predpisy. V minulostí takáto prezentácia procesov (praktické ukážky) vo zváraní nebola možná z pohľadu bezpečnosti práce a vývoja technológií. Takéto inovatívne riešenie nám ponúka nové možnosti pre prezentáciu tohto odboru, ktoré ho robí atraktívnejším a zaujímavejším pre žiaka a samozrejme je tu aj možnosť pre žiakov samostatne si odskúšať jednotlivé metódy zvárania pod odborným dohľadom. S výhľadom do budúcna je možné pre zefektívnenie a zvýšenie záujmu o odbor rozšíriť tento projekt o virtuálny simulátor zvárania, ktorý sa už bežne používa v maďarských školách pre školenie a výučbu zvárania.

Galéria

Ing. Branislav Urban ©


 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo