Banner
Ciele a aktivity projektuNázov projektu: Príprava nového školského programu využívajúceho nové formy výučby
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1. Premena tradičnej školy na modernú
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Miesto realizácie projektu: Stredná odborná škola polytechnická , Dolný Kubín - Kňažia, Jelšavská 404, Dolný Kubín-Kňažia
Celkové výdavky projektu: 228.523,30 EUR (projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU)
Trvanie projektu: 1.10.2009 - 31.6.2011  (20 mesiacov)
ITMS kód projektu: 26110130271Cieľom projektu  je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na  SŠ ,  vytvorenie   a implementácia   školského vzdelávacieho programu s využitím inovovaných foriem a metód  do výučby  a pripraviť absolventov  pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho celoživotného  vzdelávania.

Vzdelávací  program zavedie do vyučovania nové formy vzdelávania (predovšetkým e-learning a dištančné vzdelávanie),  pomocou ktorých absolventi programu získajú  konkrétnu skúsenosť s novými formami vzdelávania, čím sa zvýši ich konkurencie schopnosť na trhu práce, ako aj ich životná úroveň. Absolventi projektu budú schopní využívať moderné formy vzdelávania aj v neskoršej praxi, a v procese vlastného celoživotného vzdelávania sa.

Rozvoj školy je podmienený aj sústavným vzdelávaním jej pedagogických zamestnancov. Preto je potrebné zabezpečiť pre pedagógov sústavné vzdelávanie. Učiteľ musí byť pripravený na vzdelávanie, ochotný sa ďalej vzdelávať a odovzdávať informácie smerom k žiakovi.

Pre trvalý a udržateľný rast vzdelanosti a konkurencie schopnosti na otvorenom celoeurópskom pracovnom trhu je potrebné zavádzať do edukačného procesu nové metódy vzdelávania, ktoré držia krok s celosvetovým trendom.

Z dôvodu koncentrácie na zamestnateľnosť mladých ľudí, uspokojovania potrieb na trhu práce a uplatňovania informačných technológií vo vyučovacom procese boli zvolení za cieľovú skupinu projektu žiaci školy. Súčasne bola zvolenou cieľovou skupinou skupina pedagogických zamestnancov školy, ktorí zvolené inovatívne formy vzdelávania zavádzajú  do praxe.

E-learningový portál (EP) je orientovaný na využívanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT) priamo vo vzdelávacom procese tak, aby bola zvýšená kvalita aj efektivita výučby.

Hlavné ciele projektu:

 • zaradenie informačných a komunikačných technológií (IKT) do vyučovacieho procesu prostredníctvom využitia e-learningového portálu,
 • poskytovanie sofistikovaných nástrojov a služieb pre plnohodnotné využívanie IKT bez znalosti programovacích jazykov a potreby ďalších špecialistov na školách,
 • poskytnutie jednotných technických riešení s jednoznačnou identifikáciou používateľov a aplikáciou vyspelých technológií overených vo svete aj na slovenských školách,
 • zvyšovanie počítačovej gramotnosti ako pedagogických zamestnancov, tak žiakov poskytovaním potrebných nástrojov a vytvorením motivačného prostredia pre všetky skupiny používateľov,
 • skvalitňovať výučbu s orientovaním sa nie len na získavanie nových vedomostí, ale aj ich praktické využívanie v reálnom živote,
 • vytvorenie nového školského vzdelávacieho programu, rešpektujúceho požiadavky vedomostnej spoločnosti a podporujúceho rozvoj kľúčových kompetencií žiakov využitím moderných technológií (IKT a e-learningu) 
 • inovácia moderných didaktických pomôcok školy, potrebných pre zvýšenie kvality vzdelávania, ktoré spočíva v zriadení troch nových učební IKT  vybavených potrebným počtom PC, interaktívnou tabuľou a videoprojektorom.
 • vytvárať databázu výučbových materiálov a testov pre e-learningovú formu vyučovania.
 • postupné nahrádzanie neefektívneho využívania času zautomatizovaním zdĺhavých administratívnych a vzdelávacích procesov a ich sústredením na jednoznačnom mieste – portáli.tnej spoločnosti.

Pedagogickí zamestnanci zistia formou dotazníkov záujem žiakov o smerovanie ich ďalšieho štúdia resp. budúcej profesie, čím zdokumentujú potreby trhu práce v regióne a určia zameranie nového školského vzdelávacieho programu. Taktiež zistia úroveň dosiahnutých zručností žiakov v oblasti práce s IKT a mieru skúseností so štúdiom formou e-learningu..

Pre všetkých žiakov a pedagogických zamestnancov zapojených do projektu  budú vygenerované prihlasovacie mená a heslá jednotlivých používateľov, ktorí budú využívať e- learningový portál.

Hlavné aktivity projektu:


 • Tvorba a overenie nového vzdelávacieho programu, využívajúceho nové formy a metódy výučby.

Nový školský vzdelávací program tvoria spoločne všetci zapojení pedagogickí zamestnanci školy metódou brainstormingu na spoločných pracovných poradách a stretnutiach a následne samostatnou prácou každý na časti školského programu prislúchajúcej svojej aprobácii a predmetu, resp. skupine predmetov. Súčasťou projektu je školenie pedagogických zamestnancov, po absolvovaní ktorého  budú zúčastnení pedagogickí zamestnanci schopní zakomponovať do školského vzdelávacieho programu aj najmodernejšie informačné technológie. Súčasne s prípravou a tvorbou pedagogickej dokumentácie sú vyvíjané a do e-learningového portálu zaraďované nové vzdelávacie materiály/moduly, rozširujúce obsah tohto vzdelávacieho programu.

Štruktúra a upravené pedagogické dokumenty nového školského vzdelávacieho programu s vyšpecifikovanými požiadavkami na zaradenie nových materiálov/modulov do e-learningového portálu a zaradenie učebných pomôcok do vyučovacieho procesu je k  predmetom:
Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Matematika, Fyzika, Ekonomika a organizácia, Technológia (str), Služby a cestovný ruch, Človek, spoločnosť a príroda.

Nový školský vzdelávací program vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu a predpokladá spoluprácu všetkých zapojených pedagogických zamestnancov školy. Títo  spoločne brainstormingom na pracovných poradách a formou pripomienkovania vytváraných dokumentov spolupracujú  na špecifikácii konečnej podoby pedagogických dokumentov nového školského vzdelávacieho programu a na príprave a nastavení nových modulov e-learningového portálu. Každý zapojený pedagogický zamestnanec je zodpovedný na zostavení časti vzdelávacieho programu a príslušných dokumentov pre oblasti vyučovania prislúchajúce jeho aprobácii a predmetom, resp. skupine predmetov. Koordinovať vytváranie jednotlivých častí a ich spojenie do výslednej podoby do nového školského vzdelávacieho programu (výstupy aktivity) bude Koordinátor odborných aktivít.

Do tvorby nového školského programu sú zapojení odborní pedagogickí zamestnanci školy. Vybratí boli na základe záujmu o spoluprácu na projekte a tiež na základe predchádzajúcich skúseností s prípravou vzdelávacieho programu a iných metodických a pedagogických materiálov. Uprednostnení boli pedagogickí zamestnanci, ktorí sa v predchádzajúcom školskom roku už zapojili do úprav obsahu a plánov vzdelávania na škole na základe nového Štátneho vzdelávacieho programu, a tiež pedagogickí zamestnanci s dlhoročnou pedagogickou praxou, ktorí sa v minulosti podieľali na príprave rôznych pedagogických materiálov (učebníc a učebných pomôcok). Výber bol uskutočnený s cieľom zabezpečiť zostavenie čo najkvalitnejšieho tímu odborníkov z radov pedagogických zamestnancov so skúsenosťami, dlhoročnou praxou a predovšetkým z radov interných pedagogických zamestnancov, zamestnancov našej školy, ktorí poznajú špecifiká školy a regiónu.

 • Zriadenie multimediálnej učebne

Pre potreby školského vzdelávacieho programu sme vybudovali tri nové  multimediálne učebne. Každá učebňa je vybavená 16 notebookmi, videoprojektorom a interaktívnou tabuľou. Vyučovanie prostredníctvom e-learningového portálu prebieha v multimediálnych učebniach  formou zaraďovania jednotlivých modulov do vyučovania  v jednotlivých predmetoch. Jednotlivé témy, vyučované prostredníctvom e-learningového portálu sú zaraďované v súlade so školským vzdelávacím programom podľa upravených učebných osnov a časovo-tematických plánov. Žiaci budú pracovať na zadaniach a úlohách v e-learningovom portáli samostatne, v obsahu však bude kladený dôraz aj na spoluprácu a komunikáciu a tiež na rozširovanie zručností práce žiakov s informáciami a IKT technológiami. .Vypracované úlohy a materiály žiakov  budú dlhodobo archivované v databázach e-learningového portálu.

Pre  pedagogických  pracovníkov  zapojeným do realizácie projektu slúži dodaný hardvér, ktorý využívajú  aj naďalej vo svojej práci na vyučovaní. Podporný hardvér pre pedagogických zamestnancov je poskytnúť pedagogickým zamestnancom moderné nástroje na implementáciu školského vzdelávacieho programu do vyučovania Novovytvorený školský vzdelávací program bude plne zaradený do vyučovacieho procesu na škole. Škola bude naďalej prevádzkovať e-learningový portál (minimálne po dobu ďalších 5 rokov po skončení tohto projektu) a tiež plne využívať a ďalej rozširovať vybudované multimediálne učebne. Výsledky tohto projektu tak budú mať dopad na vzdelávací proces a budú prínosom všetkým súčasným i budúcim žiakom i pedagogickým zamestnancom školy.

 • Príprava pedagogických zamestnancov na impelementáciu  inovačných foriem  a metód vzdelávania  z nového školského programu do vyučovacieho procesu.

Zaškolenie pedagogických zamestnancov školy  pre prácu s e-learningovým portálom, s dodanou multimediálnou učebňou a ďalšími dodanými didaktickými pomôckami bude realizované formou série prezenčných školení kombinovaných s dištančnou formou štúdia. Obsah školení bude zameraný na využitie portálu, multimediálnej učebne a podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov v novom školskom vzdelávacom programe.

Úvodné prezenčné školenie v rozsahu min. 2 dni zrealizuje priamo na škole už vyškolený pedagogický zamestnanec školy (koordinátor odborných aktivít).  Obsah školenia bude zameraný na úvod a základnú prácu s e-lerningovým portálom a dodanou multimediálnou učebňou. Po absolvovaní tohto základného školenia budú pedagogickí zamestnanci naďalej školení formou dištančného vzdelávania a e-learningových metód po dobu min. 5 mesiacov. Cieľom tejto časti vzdelávania bude získanie praktických skúseností a zručností potrebných pre prácu so základnými i rozšírenými funkciami e-learningového portálu. Pôjde najmä o získanie zručností potrebných pre samostatnú prípravu a tvorbu nových vzdelávacích modulov, výukových materiálov, testov, hodnotení a výkazov v e-lerningovom portáli. Počas štúdia dištančnou formou budú pedagogickí zamestnanci vytvárať už vlastné výukové materiály pre e-learningový portál, ktoré budú prezentovať na poslednom prezenčnom školení v závere realizácie tejto aktivity. Posledné prezenčné školenie zrealizuje pedagogický zamestnanec školy (koordinátor odborných aktivít) vyškolený v rámci predchádzajúcej aktivity.

Preškolení pedagogickí zamestnanci budú po absolvovaní školení schopní samostatne vytvárať pre e-learningový portál nové výukové moduly, testy a úlohy. Po absolvovaní časti školenia zameranej na prácu s dodanou multimediálnou učebňou a podporného hardware  pre pedagogických zamestnancov budú následne schopní inovatívne prezentovať učivo v súlade s vytvoreným novým školským vzdelávacím programom.

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo