Banner
"Vaša spokojnosť je naším úspechom"

alt


Suma projektu: 6214,81 €

Grant ŽSK: 5050 €

Spoluúčasť školy: 1164,81 €

Myšlienku vytvoriť príjemné  a prijateľné  prostredia pre výučbu a aj poobedňajšiu oddychovú činnosť škola začala napĺňať vtedy, keď sa podarilo uskutočniť predovšetkým čiastočnú rekonštrukciu športovej haly a jej prislúchajúcich priestoroch umyvárok a spŕch a tak zviditeľniť športový stánok, poskytujúci zázemie pre vzdelávanie ako aj trávenie voľného času pre  žiakov našej školy, mládeže z okolitých obcí, ostatných občanov regiónu a ubytovaných hostí v oblasti športového vyžitia. Pokračovaním tejto snahy je cieľ nami predkladaného projektu, ktorý bude súčasťou celkovej koncepcie obnovy vnútorného a vonkajšieho areálu zariadenia SOŠP, slúžiaceho na pre výučbu a aj poobedňajšiu oddychovú činnosť. V rámci predkladaného  projektu chceme riešiť ďalšiu  obnovu areálu školy: Úplnú rekonštrukciu už nevyhovujúceho stavu hygienických zariadení z hľadiska bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia žiakov a samozrejme estetizácie priestorov slúžiacich pre potreby športových aktivít vykonávaných v športovej hale.
Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie vhodných podmienok pre športové aktivity žiakov a okolitej verejnosti pri športových aktivitách organizovaných v športovej hale.
Úplná obnova hygienických zariadení  patriacich k športovej hale SOŠP pomôže odstrániť existujúci nevyhovujúci stav z hľadiska bezpečnosti a hygieny používania a zároveň pomôže zabezpečiť z dlhodobého hľadiska nasledovné:
- zlepšenie podmienok  hygieny a vytvorenie  bezpečného a príjemného prostredia, dopĺňajúceho imidž športovej haly,
- zvýšenie záujmu žiakov SOŠP o telesnú výchovu a šport , nárast využitia športovej haly ostatnými skupinami z radov verejnosti,
- upevňovanie pozitívneho vzťahu ku športu vedúce k získavaniu pozitívnych návykov i mimo športovom  občianskom živote,
- motivovanie žiakov k aktívnemu prístupu k športovým aktivitám,
- zapojenie žiakov a rodičov do realizácie obnovy športového areálu s cieľom vytvoriť predpoklady na vytváranie vzájomných väzieb, rozvoj úzkej komunity, prevenciu sociopatogénych stavov,
- viesť žiakov k zásadám udržovania čistoty a bezpečnosti v priestoroch športového areálu a školy,
- zníženie nákladov na neustále opravy už nevyhovujúcich zariadení.

Ing. Branislav Urban ©
 

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo