Prijímacie skúšky na štúdium 2024/2025

Banner
Študijné odbory

4-ročné odbory


Úplné stredné odborné vzdelanie končiace maturitnou skúškou a výučným listom s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole.


  • STROJÁRSTVO:

2413 K mechanik strojov a zariadení

Študijný odbor je zameraný na získanie odborných vedomostí a praktických zručnosti pri ručnom a strojnom obrábaní materiálov, pri výrobe a montáži strojových súčiastok , diagnostike a odstraňovaní porúch na zložitých strojoch a zariadeniach .

 


2411 K mechanik nastavovač

Študijný odbor je zameraný na nastavovanie, obsluhu a údržbu všetkých druhov a typov konvenčných strojov, CNC obrábacích strojov a obrábacích liniek . Žiaci sa počas štúdia naučia kresliť technické výkresy v 3D a vytvárať jednoduché programy s využitím IKT.

 


2426 K  programátor obrábacích a  zváracích strojov a zariadení

Študijný odbor je určený pre chlapcov. Počas štúdia sa žiaci pripravujú na nastavovanie a obsluhu všetkých druhov a typov konvenčných a číslicovo riadených obrábacích strojov (CNC)a obrábacích liniek , kresliť technické výkresy v 3D a  vytvorenie programov s využitím IKT. Súčasťou vyučovania je absolvovanie základného kurzu zvárania v ochrannej atmosfére CO2.

 


  • ELEKTROTECHNIKA

2679 K mechanik – mechatronik

Od septembra 2017 bude škola poskytovať vzdelanie  aj v tomto študijnom odbore. Žiak získa odborné zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, pohonoch, elektro-pneumatických a hydraulických pohonoch, riadiacej elektronike a regulačnej technike automatizovaných strojov.Absolvent tohto študijného odboru nájde široké uplatnenie v strojárskych a elektrotechnických odboroch, predovšetkým však v mechatronických strojových systémoch, je pripravený na vysokoškolské štúdium najmä na elektrotechnických fakultách.

2697 K  mechanik elektrotechnik

Študijný odbor je určený pre chlapcov. Teoretická a praktická príprava počas štúdia je zameraná na montáž, nastavovanie , opravy a skúšanie silnoprúdových zariadení, na opravy a navíjanie točivých elektrických strojov , ich skúšanie a zapojenie. Žiaci sa pomocou IKT učia tvoriť výkresovú dokumentáciu, využívať v praxi najmodernejšiu meraciu techniku pri riadení automatizácie rôznych výrobných systémov. 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ponuka nájmu

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo