Banner
Dôležité oznámenie ohľadom prevencie šírenia COVID – 19 – škola sa nachádza v oranžovej fáze COVID - semaforu

Vážení zákonní zástupcovia, kolegovia, milí žiaci,

týmto Vám oznamujem, že máme pozitívne testovaného žiaka na COVID - 19 v triede III.H a teda škola sa dostáva do oranžovej fázy COVID semaforu.

Na základe uvedeného z preventívnych dôvodov na piatok 02.10.2020 určujem riaditeľské voľno pre všetkých žiakov , ktorí sú teraz v škole na teoretickom vyučovaní a na praktickom vyučovaní v školských dielňach ( I.B, I.E, II.A, II.E a tá časť žiakov triedy II.C, ktorí majú odborný výcvik v školských dielňach. Pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú odborného výcviku vo firmách , mimo triedy III.H) riaditeľské voľno neplatí.
Počas piatku 02.10.2020 na škole prebehne dezinfekcia priestorov.

Úzke kontakty pozitívne testovaného žiaka III.H triedy ( t.j. žiakov III.H triedy a vyučujúcich, ktorí s ním boli minulý týždeň v kontakte - žiak bol naposledy v škole v stredu 23.09.2020, odvtedy v škole ani vo firme prítomný nebol) žiadam, aby do 10 dní od kontaktu , t.j. do soboty 03.10.2020 dodržiavali karanténne opatrenia ( podľa usmernenie z RUVZ). Ak by sa počas tejto doby u týchto úzkych kontaktov vyskytli zdravotné problémy, ktoré by mohli naznačovať, že sa jedná o ochorenie COVID -19, je potrebné okamžite kontaktovať telefonicky Vášho lekára alebo príslušný RÚVZ.


Dôležitá informácia :

Opakovane žiadam všetkých študentov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy, aby v prípade, že sa u žiaka, či zamestnanca školy začínajú prejavovať príznaky akejkoľvek infekčnej choroby, aby nechodili do školy a počkali doma, kým príznaky neodznejú, resp. pri zhoršení zdravotného stavu kontaktovali svojho lekára. Plnoletý žiak, resp. zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže zo zdravotných dôvodov ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní počas 5 dní neprítomnosti ( nezapočítava sa tu víkend ). Pri dlhšej neprítomnosti už je potrebné ospravedlnenie od lekára - potvrdenie o ukončení PN !!!!

Ak žiak nie je prítomný v škole viac ako 3 dni ( týka sa to aj pobytu na odbornom výcviku vo firme), je povinný pri ďalšom nástupe na vyučovanie predložiť prehlásenie o bezinfekčnosti, resp. potvrdenie od lekára o ukončení choroby. Bez tohto žiak nesmie vstúpiť do priestoru školy.

Zároveň Vás žiadam, ak bol žiak v kontakte s pozitívne testovanou osobou, taktiež nesmie vstupovať do školy, resp. firmy, kde je zaradený na odborný výcvik. Taktiež je povinný o tomto okamžite informovať svojho triedneho učiteľa, ktorý ďalej informuje vedenie školy.

Dovoľujem si Vás všetkých požiadať o zvýšenú mieru zodpovednosti voči nám navzájom. Verím, že všetci si uvedomujete vážnosť tejto situácie. Naozaj len zodpovedným prístupom a dodržiavaním nariadených aktuálnych opatrení dokážeme naďalej zabezpečiť vyučovanie v riadnom režime a hlavne neohrozíme nikoho na zdraví.

Nosenie rúšok v škole je aj naďalej povinné pre všetky osoby nachádzajúce sa v areáli školy. Od 1.10.2020 nielen v interiéry školy, ale aj vo vonkajších priestoroch ( ak sa nachádzate v blízkosti ďalšej osoby vo vzdialenosti kratšej ako 2 metre).
Žiaci a zamestnanci školy sú povinní dodržiavať odstupy, pravidelne si umývať a dezinfikovať ruky.

Pre ostatné osoby mimo študentov a zamestnancov školy platí zákaz vstupu do priestorov školy. Povolenie na vstup majú len osoby s povolením riaditeľky školy . Aj tieto osoby však pri vstupe do priestorov školy musia na vrátnici školy predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Na základe uvedeného prosíme všetkých, ktorí by v blízkej dobe potrebovali niečo na škole vybaviť, aby tak urobili telefonicky, alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

Ďakujem Vám za pochopenie a prajem veľa zdravia.

Zároveň prikladám linky na všetky aktuálne usmernenia ministerstva školstva ohľadom COVID 19, podľa ktorých škola postupuje :

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-postupu-strednych-skol-pri-realizacii-praktickeho-vyucovania-pocas-pandemie-2992020/

https://www.minedu.sk/data/att/17479.pdf

https://www.minedu.sk/data/att/17286.docx


Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo